19. medzinárodná konferencia DISEE 2012

DIELEKTRICKÉ A IZOLAČNÉ SYSTÉMY V ELEKTROTECHNIKE A ENERGETIKE.

Organizátori konferencie:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky

VUKI, a.s., Bratislava

Spolok absolventov a priateľov FEI STU


Medzinárodná konferencia Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike DISEE, ktorá sa koná každé dva roky, je zameraná na výmenu poznatkov a skúseností odborníkov z oblasti dielektrických a elektroizolačných materiálov a systémov.

Konferencia si kladie za cieľ podporiť spoluprácu a transfer poznatkov medzi podnikmi, vysokými školami a výskumno-vývojovými pracoviskami.

Je platformou pre získanie poznatkov a výmenu skúseností prevádzkovateľov energetických zariadení z hľadiska diagnostiky izolačných systémov a ich spoľahlivého prevádzkovania.

Na konferencii je už tradične silné zastúpenie výrobných a priemyselných podnikov. Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vhodné pre modifikáciu výrobných technológií, kontrolu a riadenie kvality produkcie.

Konferencia je aj miestom pre nadväzovanie odborných medzinárodných kontaktov. Vítaní sú aj mladí odborníci pracujúci v danej oblasti.